Przepis na kulturę

Przepis na kulturę to koncepcja działań członków stowarzyszenia, dzięki której chcemy dzielić się swoim doświadczeniem i rozwijać kompetencje ludzi zaangażowanych w tworzenie kultury. W ten sposób chcemy pomagać rozwijać ofertę oraz potencjał organizacji i instytucji kultury. Szczególnie interesuje nas obszar kultury audiowizualnej, filmu, fotografii, nowych mediów i technologii, edukacji kulturalnej, filmowej i audiowizualnej. Chcemy wspierać Wasze projekty na różnych poziomach i etapach ich realizacji: od budowania koncepcji, poprzez pozyskanie środków finansowych, nawiązywanie partnerstw, budowanie strategii promocyjnej, identyfikacji wizualnej i komunikacji z różnymi grupami odbiorców aż po wsparcie przy realizacji projektów.

Na podstawie przeprowadzonych w 2016 ankiet, skierowanych do pracowników organizacji i instytucji z całej Polski, przekonaliśmy się, że Przepis na kulturę to inicjatywa bardzo potrzebna. Osoby biorące udział w badaniu wyraziły ogromną potrzebę rozwijania się, budowania w sposób nowoczesny ofert miejsc,  w których pracują, jak i relacji z potencjalnymi odbiorcami. Choć na rynku jest mnóstwo komercyjnych szkoleń przeznaczonych dla biznesu, które pokazują jak skutecznie komunikować się ze swoimi klientami i sprzedawać swoje produkty, to brakuje tego rodzaju działań skierowanych do sektora kultury, w tym zwłaszcza do instytucji/organizacji z mniejszych ośrodków. Projekt Przepis na kulturę odpowiada na tę potrzebę wieloaspektowo.

Z organizacjami/instytucjami pracujemy warsztatowo i wspólnie opracowujemy działania. Możemy przygotować dla Was warsztaty, które będą opierały się na trzech obszarach:

lokalny kontekst społeczno-kulturowy Waszej instytucji/organizacji: zasoby organizacji/instytucji, plany i cele organizacji/instytucji, jej mocne i słabe strony, projekt, który chce rozwijać organizacja/instytucja, a który ma wzmocnić jej ofertę kulturalną i edukacyjną, temat i obszar, którego ma dotyczyć proponowany projekt – ważnym elementem będzie tu charakterystyka lokalnej społeczności, z którą organizacja/instytucja pracuje – jej tożsamość, historia;

szkolenie umiejętności związanych z praktyką filmową, fotograficzną, nowymi mediami i nowymi

technologiami, z którą będą związane projekty organizacji/instytucji; ta część warsztatów będzie opierać się na zasobach, które ma dana organizacja/instytucja (sprzęt, warunki warsztatowe, umiejętności i zainteresowania pracowników)

promocja i komunikacja: ten obszar dotyczyć będzie projektów, które przez organizację/instytucję są rozwijane w ramach warsztatów Przepis na kulturę, ale też tego jak te projekty wpisują się w całą ofertę danej organizacji/instytucji, ta część warsztatów będzie dotyczyć już istniejących zasobów promocyjnych i komunikacyjnych (strona www, Facebook, lokalne media itp.) – ulepszenie i wskazanie ciekawych i nowych rozwiązań, celem tej części jest również prezentacja rozwiązań promocyjno-komunikacyjnych, które można wykorzystywać w kontekście wszystkich działań danej organizacji/instytucji

W ramach Przepisu na kulturę współpracujemy z Fundacją Cinemania, organizatorem Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach. Jesteśmy odpowiedzialni za rebranding marki, zmianę identyfikacji wizualnej i najważniejsze wydarzenia promocyjne festiwalu. Wspólnie z organizatorem postawiliśmy postawić sobie za zadanie dotarcie do młodzieży, która stanowi zdecydowanie mniejszą część widowni festiwalu, a jednocześnie jest obszarem gdzie festiwal może się rozwijać.